Algemene voorwaarden adverteren

Artikel 1
1. Voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken, zijn op deze advertentieovereenkomst van toepassing de bepalingen van het Bindend Besluit Nieuwsblad-Advertentiewezen. Op deze Regelen zijn in alle andere gevallen de bepalingen van het Nederlands recht van toepassing.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV en een afnemer waarop Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De afnemer is de in de advertentieovereenkomst genoemde rechtspersoon/ ondernemer/of diens vertegenwoordiger.
3. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV wordt eerst na schriftelijke bevestiging zijnerzijds gebonden aan de opdracht. Dit geldt ook voor veranderingen en aanvulling van reeds eerder overeengekomen opdrachten.
4. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV blijft zich het recht voorbehouden advertenties te weigeren en dat zonder de verplichting om de reden van weigering op te geven.

Artikel 2
De door Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan middels een advertentieovereenkomst of op andere wijze schriftelijk wordt bevestigd. Alle in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3
1. De advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor 12 opeenvolgende maanden of tot aan het moment waarop de overeengekomen advertentieruimte is opgenomen. Daarvan kan slechts worden afgeweken door uitdrukkelijk overeengekomen beding. Overigens is het principe van stilzwijgende verlenging niet van toepassing op deze advertentieovereenkomst.
2. Is de overeengekomen hoeveelheid advertentieruimte opgenomen binnen de termijn van twaalf opeenvolgende maanden, dan worden zonder een nieuwe overeenkomst verdere plaatsingen berekend naar de prijs van zogenoemde ‘losse millimeters’, zoals vermeld op de tarieflijst die van kracht was of is op het moment dat de overeenkomst werd aangegaan.
3. De advertentieovereenkomst is bindend vanaf de datum van ondertekening. De duur van de overeenkomst, zoals genoemd in artikel 3-1, en de daaruit voortvloeiende en overeengekomen prijs, wordt echter bepaald door de overeengekomen datum waarop de eerste advertentie wordt geplaatst. Is die eerste advertentie niet binnen 2 maanden na ondertekening van de overeenkomst geplaatst, dan geldt die datum als ingangsdatum van de advertentieovereenkomst.

Artikel 4
1. De overeenkomst eindigt indien na het sluiten van de advertentieovereenkomst, Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan de overeenkomst zal voldoen. Een ander zonder daarvoor uitleg verschuldigd te zijn.
2. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV houdt zich het recht voor om vooruitbetaling te vorderen van ter plaatsing opgegeven advertenties.
3. Reclames over de uitvoering van de opdracht dienen binnen veertien dagen na verschijnen schriftelijk te worden ingediend. Reclames over facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend. Zijn geen bezwaren gemaakt, dan houdt dit in dat ze akkoord bevonden zijn.

Artikel 5
1. De advertenties worden berekend naar de hoogte van de advertentie, vermenigvuldigd met het aantal kolommen, inclusief het kolomwit.
2. Minimale letterhoogte is 8 punten. Minimale hoogte van de advertenties is 30 millimeter.

Artikel 6
1. De afnemer mag volgens deze advertentieovereenkomst slechts advertenties plaatsen die betrekking hebben op zijn eigen bedrijf en / of activiteiten.
2. De overeenkomst is overdraagbaar wanneer het bedrijf van eigenaar wisselt en de activiteiten in dezelfde branche worden voortgezet.

Artikel 7
1. Voor de gevolgen voor de afnemer, veroorzaakt door zetfouten en of misverstanden, is Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV niet aansprakelijk.
2. Voor zetfouten en/ of misverstanden telefonisch of onduidelijk geschreven of anderszins onduidelijk en/of niet goed leesbare aangeleverde teksten en kopij, kan Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV geen aansprakelijkheid nemen.
3. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van niet -, niet tijdige- of niet correcte plaatsing van de advertentie(s), anders dan voor het bedrag waarvoor de opdracht respectievelijk het niet of onjuist uitgevoerde deel van de advertentie-opdracht.
4. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV behoudt zich het recht voor alle advertentieovereenkomsten te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten in geval van calamiteiten en overmachtssituaties zoals staking, bedrijfsstoringen van technische aard, oorlog en de dreiging daarvan, opstanden, het in gebreke blijven van de drukkerij en/ of bezorging en andere situaties van overmacht.
5. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV zal in die gevallen schriftelijk mededeling doen.
6. Een tijdens de looptijd van de advertentieovereenkomst doorgevoerde tariefsverhoging geldt tot een totaal van maximaal 15 procent, eveneens voor de nog volgens die overeenkomst af te nemen ruimte, met dien verstande dat de afnemer op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen ruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven zijn of worden verhoogd.
7. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV houdt zich het recht voor het formaat van de uitgave(n) te wijzigen, zonder dat dit invloed heeft op deze overeenkomst.
8. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV behoudt zich het recht voor de oplage of het verspreidingsgebied van de krant te wijzigen, evenals de dag van verschijning en verspreiding.
9. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV behoeft materiaal bestemd voor reproductie, zoals prints, plakmodellen, afdrukken en werktekeningen, in principe niet af te staan of terug te zenden, maar zal dit op verzoek wel trachten te doen. Aansprakelijkheid kan aan dat voornemen niet ontleend worden. Dit geldt wel voor hardware zoals floppy’s, zip’s, optical discs en/of andere informatiedragers.

Artikel 8
1. De afnemer geeft Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV voor altijd toestemming om de door hem/haar ingestuurde foto of een gedeelte daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze toestemming omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto of een gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website regiobodeonline.nl , Sallandcentraal.nl, Vechtdalcentraal.nl of een andere site van Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV . Het aanvaarden hiervan verplicht Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV tot niets. Hoewel Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV op haar site de afnemers’ naam –mits bekend– zal vermelden wanneer daar de foto wordt afgebeeld, staat Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV er niet voor in dat derden de foto van deze site halen en gebruiken, dat ook zullen doen.
2. De afnemer garandeert dat hij/zij de foto zelf heeft gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (de foto is niet gemanipuleerd, bewerkt of getruukt), dat door de afnemer of bij het maken van de foto geen strafbaar feit is gepleegd of inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat de afnemer dat evenmin doet door de foto aan Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV af te staan en dat het Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV vrij staat de foto te publiceren, ook in de gedrukte media van Regiobode BV, Acta diurna salland bv en Acta Diurna Centraal BV , zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De afnemer vrijwaart Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Artikel 9
1. De afnemer geeft Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV voor altijd toestemming om de door hem/haar ingestuurde tekst/kopij of een gedeelte daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze toestemming omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de tekst of een gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website regiobodeonline.nl, Sallandcentraal.nl, Vechtdalcentraal.nl of een andere site van Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV . Het aanvaarden hiervan verplicht Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV tot niets.
2. De afnemer garandeert dat hij/zij de kopij zelf heeft vervaardigd, dat de tekst als zodanig zijn/haar intellectuele eigendom is volgens de auteurswet, dat door het vervaardigen van deze tekst geen inbreuk is gemaakt op het copyright van derden. Door deze tekst/kopij aan te bieden aan Regiobode BV, geeft de afnemer Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV de vrijheid om de tekst, de kopij, het artikel of een deel daaruit, te publiceren, ook in de gedrukte media van Regiobode BV, c.q. Regiobode Beheer BV, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De afnemer vrijwaart Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de tekst.

Artikel 10
1. Indien Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV blijkt dat een derde rechten pretendeert te hebben op een tekst, een foto, dan wel ander materiaal afkomstig van de afnemer, als bedoeld in voorgaande artikelen, is Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV gerechtigd om alle verplichtingen ten opzichte van de afnemer tot nader order op te schorten. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV zal de afnemer van de beweerdelijke rechten van de derde op de hoogte brengen, als ook van het eventueel opschorten van de op Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV rustende verplichtingen, in afwachting van een oplossing van het geschil.
2. Alle kosten die Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV dient te maken in verband met het schenden van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden door de afnemer, zullen door Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV op de afnemer worden verhaald.

Artikel 11
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2. Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van de afnemer.
3. Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst.

Artikel 12
Betaling van afgenomen advertentieruimte dient uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de factuur, dan wel 30 dagen na plaatsing te geschieden. Kosten die verbonden zijn aan het incasseren van te laat betaalde facturen zijn voor rekening van de afnemer, evenals de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Reclames op geplaatste advertenties ( artikel 4-3 ) hebben geen invloed op de termijn van betaling en schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13
1. Op alle overeenkomsten die Regiobode BV, Acta Diurna Salland BV of Acta Diurna Centraal BV met haar afnemer sluit is Nederlands Recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland.