Home / / OVC’21 viert 100 jaar bestaan als oudste Ommer sportvereniging

OVC’21 viert 100 jaar bestaan als oudste Ommer sportvereniging

OMMEN – Voetbalvereniging OVC’21 viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Opgericht op 19 april 1921 begon de Ommer Voetbal Club (OVC) met 26 leden. Als beschermheer van de club werd Baron Philip Dirk baron van Pallandt van Eerde aangezocht. Het eerste veld voor de Ommer voetballers werd gevonden aan de Zeesserweg op De Stekkenkamp. Een jaar later werd er gevoetbald aan de Zwolseweg tussen Meijerink en Ada’s Hoeve en in 1923 verhuisde OVC naar de Paardeweide op landgoed Het Laar. In 1929 kreeg OVC de beschikking over een veld gelegen schuin tegenover Huize Het Laar, waar tegenwoordig de Kinderboerderij onderdak vindt. OVC voetbalde hier tot 1976. Toen werd de overstap gemaakt naar een nieuw sportpark met de naam De Rotbrink aan de Balkerweg. Vervolgens werd in 2008 verhuisd naar het huidige sportpark Westbroek.

(door Harry Woertink)

Bijna elk lustrum haalde de voetbalvereniging wel de krant. We beginnen met een (ludiek) artikel uit de krant van 1956 wanneer OVC het 35 jaar bestaan viert..

Fikkert en v.d. Kerkhof

“Op donderdag 19 april 1956 is het precies 35 jaar geleden dat in de muziektent op de Markt enige jongelui bijeenkwamen te weten: H. C. H. Lokin, Joh. Fikkert, G. Veurink, W. Gort en anderen, welke overgingen tot oprichting van de voetbalvereniging OVC, waarvan de officiële naam later Ommen werd. Van de oprichters is alleen de heer H. C. H. Lokin nog actief, die al die jaren het secretariaat verzorgde. Met 26 leden werd gestart. Een stuk land aan de Zeesserweg, gehuurd van Jacob van der Boon, werd als voetbalveld ingericht. Twee jaar later stelde baron Van Pallandt gratis een terrein beschikbaar aan de Zwolseweg. De eerste officiële wedstrijden werden gespeeld tegen padvinderscombinaties uit Groningen en Bloemendaal. Later kwam Hardenberg met de scherpschutter Vinke en Balkbrug met de bekende Hoeben op bezoek. Dikke nederlagen waren het resultaat. Desondanks groeide het ledental en moest naar een ander terrein worden omgezien. Door bemiddeling van baron Van Pallandt kreeg men de beschikking over de zogenaamde Paardenwei in Het Laar, waar thans CSO speelt.
In april 1922 organiseerde de vereniging het eerste grote Paastoernooi. Met ‘Crescendo’ voorop werd door alle deelnemende verenigingen een mars door de stad gemaakt. In 1923 besloot men toe te treden tot de Noord Centrale Voetbalbond. De eerste tegenstander was Raalte, welke wedstrijd met 4-3 werd verloren. Elke club heeft spelers die met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Zo ook had in de jaren 1921-1925 OVC z’n Fikkert en v.d. Kerkhof.

Vrachtauto op hol

Alles ging in die tijd gemoedelijk. Zo vertelde de heer Lokin ons een eigenaardig geval te Heino, waarheen het elftal vervoerd werd in een vrachtauto van de heer Bats Siero. Bij het terrein aangekomen bleek de auto om één of andere duistere reden niet te willen stoppen en reed de wedstrijd Zwolse Boys 3 – Wijhe 2 in, die juist begonnen was. De spelers vluchtten verschrikt alle windstreken uit en scheidsrechter Doumerchie was wel genoodzaakt te staken. Na een kwartier werd het vehikel, dat voor doel in de modder was blijven steken, weer op gang gebracht en kon de wedstrijd doorgang vinden.

Zevenklappers

Een ander komisch voorval gebeurde in een vriendschappelijke wedstrijd te Dalfsen. OVC was voortdurend in de meerderheid en de pas tot doelman gepromoveerde Bats Siero hield zich onopgemerkt bezig met het in het doel aanbrengen van enkele zevenklappers. Toen op een gegeven moment de gevaarlijke schutter Davidson doorgebroken was, stak onze doelman de klappers aan. De Dalfser midvoor, hevig verschrikt, trapte de bal meters naast. Scheidsrechter Snel wist met dit geval geen raad en liet doodleuk uittrappen.

Gloriejaar

Bij het 10-jarig bestaan behaalde men het kampioenschap van de 2e klasse, dat op grootse wijze werd gevierd. Een ander gloriejaar was 1936 toen het kampioenschap der eerste klasse behaald werd. En in 1941 promoveerde OVC naar de 4e klasse KNVB, waarin zij zich met onderbreking van een jaar wist te handhaven. Momenteel wordt met twee elftallen en een juniorenelftal aan de competitie deelgenomen. De volgende competitie hoopt men nog een juniorenelftal te kunnen inschakelen. Het hoeft geen betoog, dat OVC in die 35 jaren heel wat prijzen in de wacht wist te slepen, zodat enige jaren geleden de prijzenkast belangrijk uitgebreid moest worden. Tot zover de krant uit 1956.

Clubkleuren

De clubkleuren van OVC waren in het begin geel-zwart. Deze kwamen overeen aan de kleuren van het wapen van de familie Van Pallandt. In de dertiger jaren werd het clubtenue ingewisseld voor blauw-wit. Voor aanvang van de wedstrijd konden de voetballers zich omkleden in café Wildzangk van Steven Kuijt en hotel Paping. Vanaf 1952 werd voor het eerst gebruik gemaakt van een eigen kleedkamer naast het voetbalveld voorzien van een koud waterstraaltje om zich te kunnen opfrissen.

Hoe het begon. Het notulenboek van de oprichtingsvergadering vermeldt het volgende: “Verslag van de 1ste algemeene ledenvergadering der voetbalclub ‘O. V. C.’ te Ommen, op 19 april 1921. Op initiatief van eenige jongelui uit Ommen, werd op heden een vergadering belegd ten doel hebbende de oprichting van een Voetbalclub. De heer H. de Levie besprak de wenschelijkheid van zoo ‘n vereeniging. Na ampele bespreking werd tot oprichting besloten. Ten eerste werd nu het Bestuur gekozen en wel tot Voorzitter: W. Gort, Secretaris: G. Veurink, Penningmeester: H. de Levie.”

Lustrum

Een lustrum is om gevierd te worden en dat werd bij OVC ook niet vergeten. Het waren feesten met zang, muziek en variétés als dan niet met bekende zangers of eigen clubmensen. Ook ter gelegenheid van het tienjarig bestaan (1931) wordt een feestavond georganiseerd. De penningmeester brengt later verslag uit van een geslaagde avond maar helaas met een nadelig saldo. Landelijke artiesten zijn erop ook op 25 november 1936 als het 15-jarig bestaan wordt gevierd.

Oorlogsjaren 1940-1945

In maart 1940 – voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt – komen de OVC-leden onder voorzitterschap van G. J. de Vries in algemene jaarvergadering bij elkaar. Allereerst wordt tot loting voor het Paastoernooi overgegaan. Daarna geeft De Vries een kort resumé van het afgelopen jaar. OVC heeft verschillende goede spelers aan het leger moeten afstaan; één en ander heeft tot gevolg dat ongeoefende jonge spelers plotseling in moeten vallen. Dit is grotendeels ook de oorzaak dat men de dr. Pallis-beker aan Balkbrug heeft moeten afstaan. Vanwege het slechte weer boterde het met de noodcompetitie ook niet erg. Het enigste lichtpunt in het afgelopen jaar is het Zomersportfeest geweest, zo blikt de voorzitter terug. Dit jaar zal dan ook weer getracht worden om in samenwerking met Crescendo een dergelijk feest op touw te zetten.
Tijdens de vergadering kwam penningmeester G. Terra kwam met de verrassende mededeling dat alle schulden waren afgelost en er trots dat nog een batig saldo in kas was. Na breedvoerige discussie wordt besloten de contributie wekelijks per bode te laten innen. Voorts komen nieuwe hekken op het terrein en wordt het aantal zitplaatsen uitgebreid. Het ledental bleef gelijk vooral omdat veel jongeren waren toegetreden. Getracht wordt een juniorenelftal samen te stellen. Het opstellen van de elftallen had de ijverige secretaris Hein Lokin vaak veel hoofdbrekens gezorgd.

Buitengewone vergadering

Kort nadat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland waren binnengevallen werd door OVC een buitengewone vergadering belegd. Voorzitter G.J. de Vries was allereerst verheugd om die leden welkom te kunnen heten die behouden uit de oorlog weer thuis gekeerd waren.
Besproken werd het al of niet weer deelnemen aan de competitie nu Nederland was bezet door de Nazi’s. Met algemene stemmen werd besloten tot hervatting daar ook het sportleven normaal moet blijven functioneren. Verder werd besloten een voetbalwedstrijd te spelen ten bate van het op 15 mei 1940 gebombardeerde en geteisterde Rotterdam. Ondanks de oorlog hadden de meeste wedstrijden een normaal verloop. Ook de jaarlijkse traditionele Paastoernooien konden gewoon doorgaan.

20 jaar

In 1941 wordt kort stil gestaan bij het 20-jarig bestaan van de club. Op dat moment speelt OVC-competitie met twee elftallen en een juniorenelftal. Het eerste elftal heeft met een promotie naar de 4e klasse KNVB laten zien dat het aan wilskracht en goede clubgeest niet ontbreekt. Dit succes wordt mede toegeschreven aan de 14-daagse clubavonden tijdens de wintermaanden. Het kampioenschap en de promotie in 1942 had nog wel voeten in aarde. Aanleiding was de moeilijkheid die de voetbalbond zag aankomen in de reismogelijkheden voor de clubs. Het nieuwe spoorboekje van de NS bracht echter uitkomst toen bleek dat alle clubs die in de competitie spelen met de trein ook Ommen konden bereiken. Zo kon op zondag 20 september 1942 de eerste wedstrijd in de 4e klasse worden gespeeld.

Kees de Jong

Een golf van ontroering ging door de OVC-gelederen toen na de oorlog het bericht kwam van de tragische dood van de populaire OVC-rechtsbuitenspeler Kees de Jong uit Bergentheim. De 23-jarige Kees was actief in het verzet en werd op 1 december 1944 gearresteerd vanwege zijn vermeende verzetsactiviteiten. Op 3 mei 1945 overleed Cornelis Lucas (Kees) de Jong de hongerdood in het Duitse concentratiekamp te Wöbelin. Dat was de dag waarop, wrang genoeg, het kamp door Canadese troepen zou worden bevrijd.
“Groot was onze verontwaardiging, toen wij de bijzonderheden van je dood vernamen en het lijden dat eraan voorafging. De mensonterende wreedheid waaraan jij en je medestrijders hebben blootgestaan, kunnen wij Hollanders niet voorstellen. Wanneer het nodig was, dat er voor een zware wedstrijd een paar woorden gesproken moesten worden, dan zei je vaak in je grappig, maar toch zo mooie Overijsselse dialect: ‘Stille now toch is effen jongens, de voorzitter hef ’t woord’. Kees wij zagen in de club velen komen en gaan, maar jou vergeten, doen wij nooit. Jouw vriendschap, clubliefde en spel blijft bij ons altijd in herinnering”, waren de woorden van OVC-voorzitter De Vries voorafgaande aan een vriendschappelijke wedstrijd tegen een voetbalelftal van Engelse militairen, die kort na de oorlog in Ommen gehuisvest waren. Een wedstrijd tegen de bevrijders die voor De Jong te laat kwamen. De woorden van de voorzitter maakten diepe indruk op de spelers en aanwezige bestuursleden die voor deze gelegenheid rouwbanden droegen. Hierna werd een minuut stilte betracht.
Het verslag van deze wedstrijd tegen de Tommies meldt dat er hard doch fair werd gespeeld met als opvallend punt het telkens kinderlijk appelleren van de Tommies. De Engelse gasten waren op het modderige en gladde terrein in het voordeel en wonnen de wedstrijd met 0-2.

Trouwe supporter

Ander opmerkelijk feit het huwelijk in juni 1946 van de bekende OVC-spil Japie Bouwman met mejuffrouw Annie de Wit, één van de meest trouwe supporters van de voetbalclub. Bij het gemeentehuis hadden de junioren van OVC, die gekleed waren in voetbaltenue, een erehaag gevormd en kreeg het bruidspaar een fraai bouquet bloemen aangeboden in de clubkleuren blauw-wit. Dit aardige huldebetoon trok een grote publieke belangstelling.

Meer over de historie van OVC’21 in een volgend artikel.

Foto: OudOmmen

1941. Het kampioenselftal.
V.l.n.r. Kees de Jong, Jan Makkinga, Herman de Wit, Jaap Bouwman, Hein Sprik, Gerrit Makkinga, Bram van der Boon, Auke Hidding. Voor: Haag van der Boon, Dirk Leyen en George Roest

Lees ook

Gemeente Dalfsen peilt interesse voor glasvezelaansluiting

DALFSEN – Voor 650 huishoudens in Nieuwleusen komt er alsnog een kans op een glasvezelaansluiting …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.