Home / / Politiek verwoord: VOV

Politiek verwoord: VOV

Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. In deze editie is de VOV aan het woord.

De afgelopen maanden waren voor ons allen zwaar. Net als velen maakten wij ons zorgen over de gezondheidsrisico’s, niet alleen in Ommen, in de hele wereld. Daarnaast werd ons werk als raadslid bemoeilijkt door beperkingen die ons werden opgelegd, maar wij bleven nut en noodzaak ervan inzien. Net als velen moesten ook wij thuiswerken en dat zal voorlopig wel zo blijven. Net als bij ons dagelijkse werk, verliepen de raadsvergaderingen via digitale verbindingen, zoals Teams en Skype.

Het niet fysiek met elkaar kunnen debatteren heeft onze fractie als lastig ervaren. Een gemis. Net als de gesprekken met collega’s op kantoor of het keuvelen elke ochtend tijdens het wachten op de trein. Ondanks de maatregelen hebben de fractieleden Gerrit Middelkamp en Gerrit de Jonge dagelijks een rondje door onze gemeente gemaakt, inclusief de buitengebieden en daarbij op anderhalve meter afstand gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat er in Ommen leeft, zelfs in deze lastige, risicovolle tijden.

Het is ons daarbij niet ontgaan dat er op diverse plaatsen in Ommen onrust is over actuele beleidsmaatregelen. Onder meer aangaande de wijziging op het bestemmingsplan Besthmen, wel of geen nieuwe brug in Junne en het voorkomen van sluipverkeer in Junne en Zeese, het fietspad Dante-Noord, de plannen voor megavarkenshouderijen in Beerzerveld of de verkeerssituatie aan de Schurinkstraat/Julianastraat. Tevens is er onrust en grote zorg in de horeca, de middenstand en de recreatiesector. Dit kwam in gesprekken met betreffenden duidelijk naar voren. Daarnaast willen wij nog meer dan anders oog hebben voor de situatie waarin kwetsbare ouderen zich bevinden. Door verplicht thuis te moeten blijven ligt eenzaamheid op de loer.

Onze fractie is van mening dat je als gemeentebestuur en gemeenteraad tweespalt in de samenleving moet voorkomen. Daar hoort ook bij dat je als volksvertegenwoordiger de rol die je hebt goed oppakt en uitvoert. Raadsleden hebben drie taken, het maken van beleid wat het college kan uitvoeren (kaderbeleid), een controlerende taak (bij het college toetsen of het beleid goed uitgevoerd is) en de rol als volksvertegenwoordiger, waarbij je luistert naar voor- en tegenstanders van een plan. Als je alle argumenten gehoord hebt neem je als ‘spreekbuis van de bevolking’ een besluit.

Voor de VOV is het van belang dat lokale economie blijft draaien. Dat kunnen we bewerkstelligen door minder via internet te kopen en boodschappen te doen bij de plaatselijke ondernemers. Daarnaast is het van belang dat de toeristensector maximaal gaat draaien.

Uit de jaarrekening 2019 van de gemeente Ommen blijkt dat we in 2019 weer een mooi financieel resultaat hebben geboekt, waardoor er een flinke toevoeging aan de Algemene Reserves kon plaatsvinden. Het verwachte financiële resultaat over 2020 ziet er somberder uit. In eerste instantie komt dit doordat de kosten in de Jeugdzorg en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) fors toenemen, met name door een flinke toename in de aanvragen voor huishoudelijke hulp. De verhoogde kosten worden vooralsnog niet door de rijksoverheid gecompenseerd. Dit slaat de komende jaren een gat van ruim een miljoen euro. Daarnaast zullen de financiële effecten van de coronacrisis de financiën verder onder druk zetten.

Al met al zal dit voor 2020 en de jaren daarna financiële pijn in de begroting opleveren, waarbij voor een overgroot deel geldt dat er geen beroep op de Algemene Reserves mag worden gedaan. Omdat niemand weet hoelang de crisis voortduurt zijn de financiële gevolgen voor Ommen lastig in te schatten. De lokale partij VOV is van mening dat pas op de plaats gewenst is. We zullen nut en noodzaak van projecten extra goed onder de loep nemen. Mogelijk worden projecten uitgesteld en wordt wat de VOV betreft onderzocht waar bezuinigd moet worden. Wij vinden in ieder geval dat zowel inwoners, verenigingen alsmede ondernemers inbreng in de keuzes moeten krijgen.

Tot slot is de VOV van mening dat lastenverhogingen voorkomen moeten worden en mogelijkheden moeten worden aangeboord om meer bezoekers, zoals recreanten en toeristen aan te trekken in onze gemeente.

Normaal gesproken kan eenieder op de eerste en derde maandag van de maand vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aanwezig zijn bij het fractieoverleg. Door de maatrelen rond COVID-19 is er tot nader bericht geen fysiek fractieoverleg mogelijk. Voor vragen richting de fractie: gerrit.dejonge@ziggo.nl. Bellen met fractievoorzitter Gerrit de Jonge kan ook: 06-44191799.

Lees ook

Dauwtrappen in het Vechtdal

REGIO – Op Hemelvaartsdag is het traditie om voor dag en dauw op te staan …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.