Ingezonden: Veilige traverse Nieuwleusen

Ingezonden brief

De redactie van de Oprechte Dalfser Courant en het Ommer Nieuws ontving bijgaande brief van Werkgroep STOP70. Deze brief is eveneens aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Overijssel, de heer Ir.A. Heidema, de Gedeputeerde Mobiliteit, Water en Klimaatadaptie, de heer E. Boerman, het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan alle fractieleden van CDA/FvD/VVD/GL/PvdA/CU/PVV/SP/D66/SGP/50+/PvdD en aan het College van B & W van Dalfsen

Zoals uw college en statenleden bekend, ijvert de Nieuwleusense Werkgroep STOP70 al tal van jaren voor een veilige traverse Nieuwleusen. Een aantal jaren geleden resulteerde dat, met behulp van o.a. PVV en PvdA, in een meerderheid binnen de Staten van Overijssel om de maximum snelheid te verlagen tot 50 km per uur. Binnen de uitwerking van de plannen voor het opwaarderen van de N48/N340 en N377 heeft deze snelheidsreducering dan ook een vaste plaats gekregen.

Inmiddels is deze opwaardering aanbesteed en is er gestart met de (zichtbare en onzichtbare) voorbereidende werkzaamheden en worden voorlopige ontwerpen uitgewerkt tot definitieve uitvoering.

Vanuit de Werkgroep STOP70 is in het verleden bij diverse gremia, waaronder de projectorganisatie, aangedrongen op een veilige en duurzame inrichting van de traverse Nieuwleusen. Inmiddels worden ook anderen ‘wakker’, waaronder het Plaatselijk Belang, en worden meer en minder elegante initiatieven ontwikkelt om invloed uit te oefenen op de inrichting van de eigen leefomgeving. Wij als werkgroep herkennen ons niet in de stijl en werkwijze van het PB en zijn om die reden dan ook van samenwerking uitgesloten.

Wat wij wel onder uw aandacht willen brengen is dat de onrust onder de aanwonenden van de traverse groot is. Met name de inrichting van de openbare ruimte met 2x 2 rijstroken betekent dat het er in de komende decennia niet veiliger op zal worden binnen de bebouwde kom van Nieuwleusen.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en het CROW geven in hun publicaties / richtlijnen aan, aan welke voorwaarden de inrichting van stroomwegen / gebied ontsluitingswegen en erftoegangswegen dienen te voldoen. In Nederland zijn de richtlijnen voor wegontwerprichtlijnen niet wettelijk bindend. Een wegbeheerder moet echter goede redenen hebben om van de richtlijnen af te wijken. Hij is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn wegen. In geval van een ongeval op een weg waar de richtlijnen niet goed zijn toegepast, kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld. In een eventuele rechtszaak moet de wegbeheerder vervolgens goed kunnen motiveren waarom van de richtlijn is afgeweken. Ook moet hij aantonen dat de gekozen alternatieve oplossing minstens zo veilig is.

Zoals bekend mag worden verondersteld, is er aan de traverse Den Hulst sprake van tientallen uit- en inritten naar onderscheiden erven. Het handhaven van 2x 2 rijstroken in het kader van LARGAS (LAngzaamRijdenGAatSneller) schept, in combinatie met voorziene parkeervakken, een duurzaam gevaarlijke situatie. Het is namelijk een utopie om te veronderstellen dat het instellen van een 50 km zône op deze traverse ook leidt tot ander verkeersgedrag. Voor even een snelle passage van vrachtverkeer is deze inrichting, ook in zijn voorziene herinrichting, uitermate geschikt. Ook de projectie van parkeervakken aan de zijde van de doorgaande weg kan leiden tot gevaarlijke situaties met mogelijk dodelijke afloop. M.a.w., de onveilige traverse Nieuwleusen blijft de komende decennia ‘gewoon’ bestaan. Wanneer wij als werkgroep bovenstaand beeld schetsen dan kunnen wij niet anders concluderen dan dat de voorlopige ontwerpen voor het inrichten van de traverse Nieuwleusen, waarvan de uitvoering over enige jaren wordt aangepakt, op z’n minst tot heroverweging zouden moeten leiden. Een verkeerskundige toets door een onafhankelijk adviesbureau of door Veilig Verkeer Nederland kan wellicht tot andere inzichten leiden zodat Nieuwleusen niet voor de komende decennia duurzaam wordt belast met een onveilige inrichting van de openbare ruimte.

Alles overziende pleit de Werkgroep STOP70 ervoor dat uw Staten het college van GS opdraagt om een nader onderzoek te initiëren naar een verkeersveilige oplossing van de traverse Nieuwleusen en dat er in genoemd onderzoek ook wordt uitgewerkt een verkeersveilige inrichting met 2x 1 rijstrook met daarnaast aan noord- en zuidzijde een vrij liggende parallelle fiets- en parkeerstructuur met als doel en uitgangspunt een veiliger aansluiting van de erven op de N377 en een veilig op- en afrijden van de N377 naar de onderscheiden erven. Onzes inziens is er nog voldoende tijd om onomkeerbare planvorming om te buigen tot een plan waar de aanwonenden zich voor het overgrote deel in kunnen vinden en waardoor er een veilige(r) weginrichting wordt gerealiseerd dan de thans voorgestelde.

Tenslotte verzoeken wij u als Statenleden om het college van GS te vragen om een extra budget ter beschikking te stellen om genoemde verkeersveilige en duurzame inrichting van de traverse Nieuwleusen te verwezenlijken. Het in standhouden van een 2x 2-rijstroken inrichting over een korte afstand en eindigend in een ‘flessenhals’ levert geen aanwijsbaar betere doorstroming op en het is strijdig met het LARGAS-principe. De veronderstelde tijdwinst van deze onveilige weginrichting is nimmer aangetoond. Hier doemt het scenario van een ‘tunnelvisie’ op waardoor een open discussie over nut en noodzaak, met als mogelijk excuus dat de plannen door uw Staten reeds zijn goedgekeurd, niet meer mogelijk is. Geen oor en oog hebben voor de belangen van de aanwonenden van de traverse Nieuwleusen past niet in onze democratische traditie en het is ‘dodelijk’ in het vertrouwen in de politiek.

Een afschrift van deze open brief hebben wij gezonden naar en (een deel van) de regionale pers (De Stentor / Meppeler Courant / De Marskramer / De Oprechte Dalfser Courant en het Plaatselijk Belang Nieuwleusen).

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dalfsen vragen wij om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid (voor de veiligheid van de aanwonenden aan de traverse Nieuwleusen) invloed uit te oefenen op de diverse gremia zodat er voor de komende decennia een duurzaam veilige weginrichting wordt gerealiseerd.

Graag ontvangen wij van u een reactie op deze ultieme poging om een dramatische vergissing ten goede te keren.

Met hoogachting en respectvolle groet,
Namens de Werkgroep STOP70
T.M. Burgler
H. Dijk
H. Gerrits

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.