Home / nieuwe apv voor veilige en leefbare samenleving

nieuwe apv voor veilige en leefbare samenleving

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Wanneer een regel uit de APV wordt overtreden kan de gemeente dit strafbaar stellen en bijvoorbeeld een geldboete opleggen. De huidige APV is in 2001 vastgesteld. Daarna zijn verschillende regels gewijzigd of vervallen.

Volgens burgemeester Peter Snijders is herziening van de APV nodig: “We hebben spelregels nodig voor een veilige en leefbare samenleving. We zien ook dat de samenleving zich ontwikkelt en dat sommige regels daar niet meer goed bij passen. Daarom hebben we de APV onder de loep genomen en stellen we een aantal wijzigingen voor. Daarmee spelen we in op wat we in de samenleving zien. Sommige nieuwe maatregelen worden naar verwachting vrij snel toegepast. We hebben ook maatregelen opgenomen waarmee we snel en adequaat kunnen handelen wanneer dit nodig is. Zo is onze APV klaar voor toekomst.”

Het college van B&W stelt de gemeenteraad nu voor een geheel nieuwe APV vast te stellen volgens de model-APV van de VNG die de meeste gemeenten hanteren. Voordeel is dat de regels onderling goed te vergelijken zijn. Dat is vooral van belang bij handhaving van de APV door bijvoorbeeld de politie of toezichthouders die in meerdere gemeenten werkzaam zijn. Voor een aantal bepalingen worden wijzigingen doorgevoerd en er zijn nieuwe bepalingen opgenomen.

Ruimere openingstijden horeca
Als onderdeel van de afspraken uit het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een pilot uitgevoerd met ruimere openingstijden voor de horeca in het weekend. Doel is het tegengaan van overlast in de omgeving na sluitingstijd. Omdat de ervaringen van de pilot positief zijn, stelt het college voor de openingstijden in de nieuwe APV te verruimen.
In horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken, mogen in het weekend vanaf 02.00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Voor horecagelegenheden waar geen alcohol wordt geschonken, zoals shoarmazaken of snackbars, geldt een dergelijke bepaling in de nieuwe APV niet meer. Het gaat hierbij vaak om gasten die na een cafébezoek nog iets willen eten.
Alle horecagelegenheden moeten in het weekend om 04.00 sluiten. Er mogen dan geen bezoekers meer aanwezig zijn. Hiermee zijn de sluitingstijden voor alle horecagelegenheden in de nieuwe APV gelijk. De sluitingstijden op zondagavond en doordeweeks wijzigen niet.

Bevoegdheden burgemeester
Met de nieuwe APV krijgt de burgemeester meer instrumenten om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Enkele van deze instrumenten zijn onlangs nieuw toegevoegd in de Gemeentewet.
Volgens de nieuwe bepalingen, kan de burgemeester effectiever optreden bij grootschalige ordeverstoringen zoals risicovoetbalwedstrijden, uit de hand lopende demonstraties of rellen. Zo kan hij een groep ordeverstoorders maximaal 12 uur ophouden op een aangewezen plaats of een gebiedsontzegging opleggen. Ook kan de burgemeester een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. Politie en justitie hebben in zo’n gebied meer controlebevoegdheden.
De nieuwe APV regelt ook dat de burgemeester kan overgaan tot cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde.
Tenslotte krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken.

Diverse wijzigingen
Om aan te kunnen sluiten bij de winterregeling van de GGD IJsselland, is in de nieuwe APV een ‘verbod op slaapplaats op of aan een openbare plaats’ opgenomen. Dit verbod maakt het mogelijk om daklozen bij winterse weersomstandigheden verplicht gebruik te laten maken van een opvanglocatie. Dit kan levensreddend zijn.

Carbidschieten blijft ook in de nieuwe APV onder voorwaarden toegestaan tussen 10.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur op nieuwjaarsdag. Ook hiervoor geldt dat de regels in de nieuwe APV eenduidig zijn aan die van buurgemeenten.

Nieuw is het verbod tot openlijk drugsgebruik. Dit geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden tegen het handelen in en gebruiken van soft- en harddrugs. Zo kan overlast effectiever worden aangepakt.
Voor het reguleren van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche sluit Hardenberg in de nieuwe APV aan bij landelijke regels. Aanpassingen in de regels gaan over de fiscale aspecten, leeftijdsbepalingen en de verplichting voor prostitutiebedrijven om een bedrijfsplan te hebben.

Ook de bepalingen rond het rookverbod in bossen en natuurterreinen, de bestrijding van heling van goederen, verstrooiing van as en het verbod om grote voertuigen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend binnen de bebouwde kom te parkeren wijzigen. Met deze wijzigingen zorgt het college ervoor dat de APV beter aansluit op samenwerking in de regio, ontwikkelingen in de samenleving of de regels worden voor de hele gemeente gelijkgetrokken.

Toezicht op naleven regels
Gemeentelijk toezichthouders, toezichthouders van het waterschap en politiefunctionarissen van de politie-eenheid Oost-Nederland houden toezicht op het naleven van de regels in de APV en kunnen optreden als dat nodig is. Ook dit is in de nieuwe APV vastgelegd.

Gemeenteraad stelt vast
Het college van B&W legt de nieuwe APV nu aan de gemeenteraad voor. Die bespreekt het voorstel in de oriënterende ronde van 21 november en neemt op 12 december een besluit. Als de gemeenteraad de APV vaststelt, treedt deze een dag na publicatie in werking. De publicatiedatum wordt nog nader bepaald. Op dat moment vervalt de oude APV.

Lees ook

Gemeente Hardenberg is op zoek naar jou!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.