pvdd weinig ruimte voor echte natuur in overijssel

    Komende woensdag behandelt Provinciale Staten de gewijzigde omgevingsverordening die invulling moet geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden van de provincie per 1 januari 2017. De provincie zet in op een “beleidsarme“ overname van bestaand beleid. Een gemiste kans, volgens de Partij voor de Dieren.

    Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Daarmee krijgt de provincie meer verantwoordelijkheid over de natuur. De PvdD wil dat de provincie deze kans aangrijpt voor een ambitieuzer natuurbeleid.

    Weinig ruimte voor echte natuur
    “Landelijk holt de biodiversiteit achteruit en dat het ook slecht gaat met de natuur in Overijssel is geen nieuws meer”, aldus de PvdD. “In een provincie waar 70% van de ruimte wordt gebruikt voor landbouw is dat niet verwonderlijk. Met zoveel intensieve veeteelt en sterke lobby uit die industrie is weinig ruimte meer over voor echte natuur. Zelfs een provincie als Brabant toont, ondanks enorme vee-dichtheid, meer ambitie in haar verordening.”

    De Partij voor de Dieren komt dan ook met maar liefst met twaalf amendementen op de omgevingsverordening die tot verbeteringen van de voorgestelde kaders voor het natuurbeleid moeten leiden. Zo wil de partij dat natuur actief beschermd wordt en er niet bemest wordt zonder vergunning bij Natura 2000 gebieden, geen jacht plaatsvindt zonder noodzaak, ganzen rustgebieden krijgen en de vrijstellingslijst schrappen waarop dieren staan die gedood kunnen worden.