Home / nauwere samenwerking in ommen voor antwoord op woonopgaven

nauwere samenwerking in ommen voor antwoord op woonopgaven

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Deze wet regelt dat woningcorporaties zich richten op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in een sociale huurwoning. Om de prestaties van de woningcorporaties goed aan te laten sluiten op de gemeentelijke Woonvisie die in 2015 is vastgesteld, hebben de woningstichting De Veste, de huurdersvereniging Verenigd Huurbelang en de gemeente Ommen gezamenlijke ambities geformuleerd. Deze ambities zijn voor de lange termijn (4 jaar) vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst en voor het komende jaar concreet uitgewerkt in prestatieafspraken.

Ondertekening
De samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken zijn op donderdag 8 december 2016 ondertekend. Namens de gemeente Ommen zette wethouder Hans ter Keurst zijn handtekening. Directeur-bestuurder Janine Gerardts-Godderij tekende namens woningstichting de Veste. Voorzitter Henk Schrijver tekende namens Verenigd Huurbelang.
Hans ter Keurst: “In de Woonvisie hebben we de ambitie voor het wonen in Ommen in 2025 geformuleerd. Hierin staat ook dat we samen met de corporatie willen zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Deze prestatieafspraken zijn de concrete uitwerking daarvan.”
Janine Gerardts-Godderij van De Veste: “Voor de prestatieafspraken hadden we de wet niet nodig gehad. Het proces dat we gezamenlijk met onze partners, de huurdersorganisatie en gemeente, hebben doorlopen is precies waar De Veste voor staat. Ons samen verbinden aan de maatschappelijke opgaven  die spelen in en om Ommen.”
Henk Schrijver van de Huurdersvereniging: “We hebben met De Veste en de gemeente Ommen op een zeer plezierige wijze samengewerkt, waarbij de gezamenlijkheid hoog in het vaandel stond.”

Voldoende betaalbare woningen
De partijen vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn en hebben afgesproken dat woningstichting De Veste ervoor zorgt dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad uit minimaal 1.400 woningen bestaat en tot en met 2024 wordt uitgebreid met minimaal 100 woningen. Ook zorgt De Veste ervoor dat er minimaal  600 betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag.

Urgente doelgroepen
In de afspraken is extra aandacht voor urgente doelgroepen, zoals mensen die door noodsituaties dakloos dreigen te worden, mensen met een zorgindicatie en statushouders. De Veste realiseert indien noodzakelijk versneld huisvesting voor deze groep om zo ook voldoende woningen voor regulier woningzoekenden te behouden. Bijvoorbeeld door tijdelijke huisvesting te realiseren, versneld te bouwen of door de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk stop te zetten. Daarnaast wordt onderzocht of het noodzakelijk en haalbaar is om voor de tijdelijke huisvesting van woonurgenten leegstaand vastgoed in te zetten.

Levensloopbestendige woningen
Omdat de groep ouderen de komende jaren flink toeneemt, wordt ingezet op het realiseren van levensloopaanpasbare woningen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  Ook willen partijen in 2017 aan de hand van woonkeur in kaart brengen aan welke eisen toekomstbestendige woningen moeten voldoen.

Nieuwbouw
De Veste wil samen met de gemeente verscheidenheid in woonmilieus bieden door in 2017 in het woongebied Haven West in Ommen 15 nieuwe woningen te realiseren. Het gaat om twee rijen van 7 en 8 woningen, waarvan een rij woningen levensloop aanpasbaar gebouwd wordt. Hiervoor werkt De Veste samen met Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg die de woningen ontwikkelt en bouwt. Toekomstige bewoners kunnen op onderdelen meedenken over de woningen en over inrichting van het openbaar gebied dat aan de woningen grenst. De woningen in Haven West worden in 2017 opgeleverd.

De Veste is ook van plan om in 2017 in De Vlierbrink in woonwijk De Vlierlanden rijwoningen voor de sociale huursector op te leveren.

Leefbaarheid

De partijen zien het behouden van een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving in de stad Ommen, de woonwijken, de buurten en kernen met voldoende voorzieningen, als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom investeert De Veste in 2017 in sociale en fysieke leefbaarheidsactiviteiten die door bewoners zelf worden geïnitieerd en uitgevoerd. Dit gebeurt in overleg met de Samen Doen teams die actief zijn in de gemeente. Ook zet De Veste in op het vergroten van de veiligheid in een complex of wijk door camera’s of verlichting, het verbeteren van een entree, het oplossen van kleine overlastsituaties of nieuwbouw/renovatie.

Kwaliteit en duurzaamheid
Tenslotte willen de partijen zorgen voor kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. De Veste gaat in 2017 circa 214 huurwoningen in Ommen, Lemele en Beerzerveld verduurzamen, in principe zonder huurverhoging. Voor 2020 moet de totale sociale woningvoorraad een gemiddeld energielabel B hebben. Nieuwbouw wordt waar mogelijk energieneutraal gerealiseerd. Ook wordt in 2017 een Energiecoach ingezet om via bewustwording en gedrag energiebesparing te vergroten.

Lees ook

Gemeente Dalfsen digitaal in gesprek met boeren

DALFSEN – De gemeente Dalfsen sprak door de jaren heen met verschillende groepen inwoners, ondernemers, …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.