ommen eindigt 2015 met 6 5 miljoen in de min

Onlangs heeft het college van B&W aan de raad voorgesteld om de ontwikkeling van bedrijvenpark De Rotbrink een toekomstgerichte impuls te geven. Het voorstel is de voorziening voor De Rotbrink verder op te hogen met 7,3 miljoen euro en dit te verwerken in de jaarrekening over 2015.

Als gevolg van deze voorziening eindigt 2015 met een nadelig saldo van bijna 6,5 miljoen. Het college stelt de raad voor dit nadelige saldo te verrekenen met de reserves.

Bezuinigingen
Vanwege de impact die deze maatregel heeft op de financiële situatie van de gemeente Ommen, heeft het aanvullen van de reserves de komende jaren de hoogste prioriteit. Hiervoor zijn bezuinigingen nodig.

Eind 2015 werd een nadelig resultaat verwacht van bijna 1 miljoen euro. De gemeente hield echter ruim 1,8 miljoen meer over dan in de tweede bestuursrapportage over 2015 werd verwacht. Dit komt doordat de uitgaven voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning meevielen. Daarnaast ontving de gemeente Ommen in 2015 een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Ook is een aantal projecten niet of niet geheel uitgevoerd.

Het college stelt voor om een deel van deze budgetten in 2016 opnieuw beschikbaar te stellen. De uitgaven voor de regionaal georganiseerde Jeugdzorg waren juist hoger dan verwacht.