nieuw ontwikkelingsplan voor bedrijvenpark rotbrink

De verkoop van de kavels op bedrijvenpark Rotbrink stagneert sinds 2013. De oorzaken hiervoor zijn divers, maar volgens de gemeente speelt de economische crisis hierbij een grote rol. “Door de crisis is het aanbod van grond voor bedrijven nu groter dan de vraag. Ondernemingen zijn voorzichtig met besluiten voor een nieuwe vestiging en de daarbij komende kosten. Het imago, de inrichting en de specifieke wensen van belangstellenden die niet passen in het plan, veroorzaken ook stagnatie in de verkoop van kavels”, laat de gemeente weten. De Rotbrink is sinds 2009 ingericht als bedrijventerrein. De Rotbrink biedt vestigingsruimte aan diverse (regionale) ondernemingen in een ruimtelijke en mooie landschappelijke inrichting met goede ontsluitingswegen.

Om de verkoop van kavels weer vlot te trekken, wordt een economische verkenning naar de mogelijkheden voorgesteld aan de gemeenteraad. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat niet eerder betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de Rotbrink. Het bureau krijgt de opdracht om een ruimtelijke, economische verkenning te maken waarbij verschillende scenario’s uitgewerkt worden. Ook krijgt het bureau opdracht om een marketingplan op te stellen. De basis voor het onderzoek is de economische visie van de gemeente Ommen zoals dat in het College uitvoeringsprogramma (CUP) is verwoord. In het onderzoek moeten onder andere mogelijkheden voor leisure, duurzaamheid, woon-zorg mogelijkheden en structureel / tijdelijk gebruik uitgewerkt worden.

Exploitatie
De exploitatie van Rotbrink is ondergebracht in een commanditaire en besloten vennootschap (CV/BV).Voor deze structuur is gekozen na afspraak met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG verzorgde geldleningen en heeft een commissaris voorgedragen. Door deze wijze van organisatie heeft de gemeente geen directe invloed op de acquisitie en bedrijfsvoering en de transparante besturing in de gemeenteraad, is door deze constructie gecompliceerd. Door de CV/BV te ontbinden en de exploitatie van het bedrijvenpark onder te brengen bij de gemeente wordt de transparantie en de regie vergroot. De komende tijd wordt onderzocht hoe de Rotbrink CV/BV het beste kan worden ontbonden. 

Het voorstel van het college wordt 10 december besproken in de raadcommissie en vooralsnog 17 december behandeld door de gemeenteraad. Als het voorstel wordt aangenomen wordt een bureau gezocht dat de economische verkenning uitvoert. Daarnaast onderzoekt Deloitte wat de beste manier is om de CV/BV te ontbinden en worden de consequenties daarvan in beeld gebracht. In maart 2016 worden de resultaten voorgelegd aan de gemeenteraad.