uitreiking keurmerk veilig ondernemen

Ook de heren H. Deiman (teamchef Politie IJsselland, team Dalfsen-Ommen) en E. Pluim (commandant Brandweer Ommen) ontvingen een certificaat.

Vorig jaar al werd de publiekprivate samenwerking vormgegeven. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de ondernemers (OVO), gemeente, brandweer en politie stelden aan de hand van de veiligheidsenquête onder de ondernemers, gegevens van de politie en brandweer en de schouw over het terrein een actieplan met maatregelen op. Certificerende instantie KIWA toetste het plan van aanpak, waarbij specifiek werd bekeken of de veiligheidsmaatregelen en het samenwerkingsverband voor de bedrijventerreinen De Strangen en Alteveer aan de eisen voldeden. Het uiteindelijke goedgekeurde actieplan is een dynamisch stuk en zal regelmatig worden bijgesteld en bovendien iedere twee jaar worden geëvalueerd om de voortgang van de maatregelen te onderzoeken.

Nu het keurmerk is toegekend aan de bedrijventerreinen, komen ondernemers op De Strangen en Alteveer eveneens in aanmerking voor korting op verzekeringen en subsidieregelingen.