realisatie bezuinigingen ligt op koers

De financiële consequenties van het bestuursakkoord zijn, in afwachting van de mei/juni circulaire, nog niet meegenomen in de voorjaarsnota. Bij het opstellen van de programmabegroting 2012-2015 kunnen de effecten van het bestuursakkoord op zijn vroegst worden meegenomen.

De voorjaarsnota 2011 start met het in kaart brengen van het bestaand financieel meerjarenperspectief met daarna de beschrijving van de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds en het bestuursakkoord. Vervolgens wordt gerapporteerd over de voortgang van de prestaties uit de programmabegroting 2011. Geconcludeerd kan worden dat het college goed op koers ligt met de uitvoering daarvan.

Ook de realisatie van de bezuinigingen ligt op koers. In de vorige begroting is voor 3,5 miljoen euro bezuinigd. Inmiddels is het grootste deel daarvan gerealiseerd. Enerzijds door het beleid hierop aan te passen dan wel door bijvoorbeeld vacatures niet meer volledig op te vullen. En verder zijn de resultaten van het geactualiseerde investeringsplan opgenomen. Een belangrijke ontwikkeling voor Dalfsen is de regionalisering van de brandweer. Onderzoek moet uitwijzen wat deze regionalisering voor invloed heeft op het investeringsplan en de begroting van Dalfsen. Daarnaast lopen reeds in gang gezette investeringen, zoals de grote projecten, gewoon door.

Terughoudend met nieuwe structurele uitgaven

Er wordt terughoudend omgegaan met nieuwe structurele uitgaven. Alleen bij het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening is een voorstel opgenomen in het kader van voorschoolse educatie. Dit is het gevolg van een rijkstaak die naar de gemeenten is overgedragen en niet volledig gecompenseerd wordt. Van een drietal andere structurele budgetaanpassingen stelt het college voor om ze te parkeren tot aan de begrotingsbehandeling. Reden hiervan is dat de gemeente nu over een positief meerjarenperspectief beschikt maar dat er grote risico’s blijven.

Positief meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief inclusief de voorjaarsnota sluit met een voordeel van 225.000 euro in 2015. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met ontwikkelingen die voortvloeien uit het nog te sluiten bestuursakkoord met het Rijk. Na ontvangst van de mei/juni circulaire kan pas een nadere berekening gemaakt worden van de effecten als gevolg van het herinvoeren van de normeringsystematiek, de accresontwikkelingen en de gevolgen van de decentralisatie van ‘werken naar vermogen’, begeleiding AWBZ en de jeugdzorg. In de begroting 2011-2014 heeft Dalfsen rekening gehouden met een stelpost voor deze ontwikkelingen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2012-2015 kunnen de effecten van het bestuursakkoord op zijn vroegst worden meegenomen en blijkt of de stelpost voldoende is.

Risico’s blijven aanwezig

Wel loopt de gemeente Dalfsen op enkele terreinen nog risico’s. De financiële positie van de werkvoorzieningschappen wordt steeds zorgelijker. De gemeentelijke bijdrage hierin zou de komende jaren dan ook sterk kunnen oplopen.

Ook de landelijke invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat de gemeente de komende jaren flink geld kosten. De verwachting is in het najaar 2011 meer inzicht te hebben in de financiering en het realisatietraject. En ten derde rekent de gemeente geen inflatie aan haar budgetten toe terwijl de prijzen wel stijgen. Niettemin heeft het college vertrouwen in het geactualiseerde meerjarenperspectief waarbij niet aanvullend bezuinigd hoeft te worden. De genoemde risico’s en de uitwerking van het bestuursakkoord zullen meegenomen worden bij de programmabegroting 2012-2015.

Verdere procedure

De algemene beschouwingen zijn op maandag 20 juni en komt de Voorjaarsnota 2011 ter vaststelling in de gemeenteraad.